Przejdź do treści
Slider2
Slider 3
Slider 4
Slider 5
Przejdź do stopki

Samorząd uczniowski

Treść

 

Samorząd Uczniowski jest organizacją powołaną dla uczniów przez uczniów. Tworzą go wszyscy uczniowie naszej szkoły z tytułu bycia jej uczniem. SU reprezentuje ogół społeczności uczniowskiej i każdego ucznia indywidualnie. Współpracuje z Dyrekcją szkoły, Gronem Pedagogicznym, szkolną świetlicą, szkolnymi organizacjami, np. Szkolny Klubem Wolontariatu czy Spółdzielnią Uczniowską „Trzmielik”.
Praca Samorządu Uczniowskiego realizowana jest w 3 sekcjach: artystycznej, kulturalnej i organizacyjno – porządkowej. Każda sekcja podlega bezpośrednio zarządowi SU i jego opiekunom.
Zarząd Samorządu Uczniowskiego jest wybierany co roku w drodze demokratycznych wyborów. Uczniowie wybrani na przedstawicieli samorządu reprezentują sprawy swoich koleżanek i kolegów wobec nauczycieli, rodziców i administracji oświatowej. Zarząd SU ustala i zatwierdza plan jego pracy na dany rok szkolny i czuwa nad jego realizacją.
Uchwały, wnioski i opinie SU zapadają większością głosów członków Zarządu przy obecności co najmniej połowy jego członków.
Członkostwa w Zarządzie SU lub Samorządzie Uczniowskim mogą być pozbawieni uczniowie, którzy: nie przestrzegają regulaminu szkoły oraz lekceważą podstawowe obowiązki ucznia; uchylają się od wypełniania obowiązków wynikających z działalności w SU; nie uczestniczą w spotkaniach i posiedzeniach Zarządu SU.  

Prawa Samorządu Uczniowskiego:

 • przedstawianie Dyrekcji, Radzie Pedagogicznej oraz Radzie Rodziców wniosków, opinii i potrzeb uczniów we wszystkich sprawach szkoły;
 • promowanie wiedzy na temat praw i obowiązków ucznia;
 • realizowanie własnych pomysłów z korzyścią dla uczniów i szkoły;
 • zgłaszanie propozycji do poprawek statutu szkoły;
 • podejmowanie działań mających na celu promowanie właściwych postaw koleżeńskich i pielęgnowanie szkolnych tradycji.

Ogólne cele do realizacji:

 • tworzenie warunków do rozwoju samodzielności i samorządności uczniów poprzez wyrabianie odpowiedzialności za podjęte działania;
 • budowanie poczucia szacunku i tolerancji,
 • wychowanie w poczuciu patriotyzmu i tradycji;
 • dbanie o dobre imię szkoły;
 • budowanie w szkole klimatu pozytywnego i sprzyjającego uczeniu się, rozwijaniu uczniowskich pasji oraz zainteresowań;
 • integrowanie szkolnej społeczności;
 • stwarzanie warunków indywidualnego i grupowego działania na rzecz innych.

 

 

137430