Przejdź do treści
Slider1
Slider2
Slider 3
Slider 4
Przejdź do stopki

Samorząd uczniowski

Treść

Samorząd Uczniowski 2022 / 2023


Przewodniczący: Bartłomiej Osikowicz, kl. 8b

Z-ca Przewodniczącego : Kinga Zagórska, kl. 7a

Członkowie SU:
Klasa 8a
Maja Gucwa
Klaudia Szura
Maria Libert
Amelia Sajdera
Wiktoria Redlińska
Mateusz Dziadosz
Bartosz Chowaniec
Maciej Witkoś

Klasa 8b
Oliwia Galas
Aleksandra Miciek
Alicja Kłusek
Zuzanna Wrona
Aleksandra Tokarz
Maja Miś
Wiktoria Karp
Nikola Gonet
Nadia Wróbel

Klasa 7a
Martyna Mituś
Alicja Grybel
Adam Suski
Weronika Kuflik
Oliwier Trojanowicz
Marcel Karp
Igor Jodłowski
Kamil Maciąg
Karol Szarowicz

 

Samorząd Uczniowski jest organizacją powołaną dla uczniów przez uczniów. Tworzą go wszyscy uczniowie naszej szkoły z tytułu bycia jej uczniem. SU reprezentuje ogół społeczności uczniowskiej i każdego ucznia indywidualnie. Współpracuje z Dyrekcją szkoły, Gronem Pedagogicznym, szkolną świetlicą, szkolnymi organizacjami, np. Szkolny Klubem Wolontariatu czy Spółdzielnią Uczniowską „Trzmielik”.
Praca Samorządu Uczniowskiego realizowana jest w 3 sekcjach: artystycznej, kulturalnej i organizacyjno – porządkowej. Każda sekcja podlega bezpośrednio zarządowi SU i jego opiekunom.
Zarząd Samorządu Uczniowskiego jest wybierany co roku w drodze demokratycznych wyborów. Uczniowie wybrani na przedstawicieli samorządu reprezentują sprawy swoich koleżanek i kolegów wobec nauczycieli, rodziców i administracji oświatowej. Zarząd SU ustala i zatwierdza plan jego pracy na dany rok szkolny i czuwa nad jego realizacją.
Uchwały, wnioski i opinie SU zapadają większością głosów członków Zarządu przy obecności co najmniej połowy jego członków.
Członkostwa w Zarządzie SU lub Samorządzie Uczniowskim mogą być pozbawieni uczniowie, którzy: nie przestrzegają regulaminu szkoły oraz lekceważą podstawowe obowiązki ucznia; uchylają się od wypełniania obowiązków wynikających z działalności w SU; nie uczestniczą w spotkaniach i posiedzeniach Zarządu SU.  

Prawa Samorządu Uczniowskiego:

 • przedstawianie Dyrekcji, Radzie Pedagogicznej oraz Radzie Rodziców wniosków, opinii i potrzeb uczniów we wszystkich sprawach szkoły;
 • promowanie wiedzy na temat praw i obowiązków ucznia;
 • realizowanie własnych pomysłów z korzyścią dla uczniów i szkoły;
 • zgłaszanie propozycji do poprawek statutu szkoły;
 • podejmowanie działań mających na celu promowanie właściwych postaw koleżeńskich i pielęgnowanie szkolnych tradycji.

Ogólne cele do realizacji:

 • tworzenie warunków do rozwoju samodzielności i samorządności uczniów poprzez wyrabianie odpowiedzialności za podjęte działania;
 • budowanie poczucia szacunku i tolerancji,
 • wychowanie w poczuciu patriotyzmu i tradycji;
 • dbanie o dobre imię szkoły;
 • budowanie w szkole klimatu pozytywnego i sprzyjającego uczeniu się, rozwijaniu uczniowskich pasji oraz zainteresowań;
 • integrowanie szkolnej społeczności;
 • stwarzanie warunków indywidualnego i grupowego działania na rzecz innych.

 

 

83706