Przejdź do treści
Slider2
Slider 3
Slider 4
Slider 5
Przejdź do stopki

Kontakt z nauczycielami

Treść

Zasadykontaktowania się rodziców z nauczycielami:

Zasady kontaktowania się z rodzicami.

  1. Kontakty rodziców (opiekunów) z nauczycielami przebiegają według ustalonego i podanego na początku roku szkolnego harmonogramu, uwzględniającego różnorodne formy:

– zebrania wychowawców z rodzicami,
– indywidualne konsultacje z nauczycielami według harmonogramu,
– rozmowy telefoniczne z rodzicami,
– kontakty elektroniczne (e-dziennik, poczta elektroniczna, komunikatory internetowe).

  1. Rodzice (opiekunowie) mają możliwość kontaktów dodatkowych poza ustalonym harmonogramem konsultacji z nauczycielami, w miarę potrzeb wynikających z aktualnych sytuacji, po wcześniejszym uzgodnieniem terminu z nauczycielem.
  2. 3. Miejscem spotkań nauczycieli z rodzicami jest wyłącznie szkoła. Nauczyciele przeprowadzają rozmowy z rodzicami tylko w salach lekcyjnych, gabinecie dyrektora.
  3. 4. O ewentualnych zmianach terminu spotkań z rodzicami (prawnymi opiekunami) wychowawca jest zobowiązany poinformować rodziców (prawnych opiekunów) co najmniej z 3-dniowym wyprzedzeniem, podając datę, miejsce i godzinę spotkania.
  4. 5. Bieżące uwagi dotyczące zachowania, postępów w nauce oraz spraw organizacyjnych wychowawca (nauczyciel) może przekazywać w formie pisemnej w dzienniczku ucznia, drogą elektroniczną (e-dziennik)
  5. 6. Obecność rodziców (opiekunów) na zebraniu, jest potwierdzana ich podpisem na zbiorczej liście obecności dla danej klasy.
  6. 7. Nie dopuszcza się rozmów nauczycieli z rodzicami (opiekunami) i udzielania informacji o uczniu w czasie trwania lekcji lub podczas dyżuru nauczyciela na przerwie.
  7. 8. Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące pracy szkoły kierowane są przez rodziców (opiekunów) kolejno do:

– wychowawcy/nauczyciela uczącego danego przedmiotu
– dyrektora szkoły
– rady pedagogicznej
– organu nadzorującego szkołę.

9. Z zebrań z rodzicami wychowawca lub rodzic sporządza protokół. Z przeprowadzonych rozmów indywidualnych nauczyciel sporządza krótkie notatki.

152213